fbpx

Podmienky súťaže

PODMIENKY SÚŤAŽE “NAKÚP A VYHRAJ”

1. Organizátor Súťaže

Organizátorom súťaže „NAKÚP A VYHRAJ“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Markvel s.r.o., Zelená stráň 9, Košice – mestská časť Košická Nová Ves 040 14, Slovenská republika, IČO: 53 025 547 (ďalej len „Organizátor“). Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá on-line Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov WINEMARK na sociálnych sieťach. Podmienky účasti a priebeh Súťaže sa riadia výlučne týmito Pravidlami, ktoré záväzne upravujú podmienky účasti v Súťaži. Zmena pravidiel a podmienok Súťaže je zo strany Organizátora možná jednostranne v písomnej podobe vo forme dodatkov k týmto Pravidlám.

2. Podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá ku dňu 13.07.2022 dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej len „Účastník“). Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora, blízke osoby zamestnancov Organizátora, zamestnanci a blízke osoby zamestnancov majetkovo alebo personálne prepojených osôb s Organizátorom, pričom za blízke osoby sa pre účely Súťaže považujú osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a osoby, ktoré s týmito osobami žijú v spoločnej domácnosti (§ 115 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať záujmy Organizátora, jeho dobré meno, dobrú povesť či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb a nesmie propagovať žiadne služby alebo tovar tretích strán. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia postupov, ktoré vzbudzujú podozrenie z porušenia Pravidiel.

3. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 19.07.2022 do 19.08.2022 (vrátane). Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky v on-line priestore na oficiálnych stránkach sociálnych sieti Facebook a Instagram Organizátora.

4. Pravidlá súťaže

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže napíše odpoveď na otázku: “S kým by si chcel užiť letný degustačný balíček plný bubliniek?” v komentári pod súťažný príspevok na sociálnej sieti Facebook na stránke Organizátora (https://www.facebook.com/winemark.sk) a na sociálnej sieti Instagram na stránke Organizátora (https://www.instagram.com/winemark.sk/) a zároveň označí aj aspoň jedného svojho priateľa či sledovateľa na danej sociálnej sieti. Tiež v čase trvania súťaže splní podmienku nákupu 3 ľubovoľných vín z e-shopu www.winemark.sk Výhru v súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie uvedené podmienky. Účastníci nie sú obmedzení na zapojenie sa do súťaže iba jedným komentárom či jedným nákupom trojice vín. V prípade, že Účastník ku príspevku odošle viac komentárov, do súťaže bude zaradená každé jeho odpoveď. Účastník sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook a stránky Organizátora.

5. Výhry v Súťaži
Výhercom Súťaže sa stávajú 2 Účastníci, ktorí splnia podmienky uvedené v časti 4. Pravidlá súťaže. Vyžrebovaní budú spolu 2 Účastníci na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Výhercovia sa vyžrebuje náhodným výberom spomedzi všetkých Účastníkov, ktorí včas odpovedia komentárom pod súťažný príspevok a uskutočnia nákup z e-shopu. Žrebovanie sa uskutoční 20.08.2022. Žrebuje sa zo všetkých komentárov, ktoré boli zverejnené pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a Instagram a realizovaných nákupov, a to len v čase od 19.07.2022 do 19.08.2022. Žrebuje sa o nasledovné ceny:

2x degustačný balíček dealkoholizovaných vín PIERRE ZERO v hodnote 11,70€.

6. Miesto, spôsob a lehota na prevzatie výhier

Výhercovia Súťaže budú o výhre v Súťaži informovaní prostredníctvom výsledkov Súťaže zverejnených na sociálnej sieti Facebook. Výhra im bude odovzdaná osobne na adrese Organizátora prípadne zaslaná poštou / kuriérom na adresu výhercov. V prípade, že niektorý z výhercov neprejaví o výhru záujem, prevzatie výhry odoprie, alebo pokiaľ nesplní Pravidlá, alebo sa s výhercom nepodarí Organizátorovi skontaktovať v priebehu troch dní po vyhodnotení Súťaže a oznámení výhry Účastníkovi, tak Organizátor Súťaže vyžrebuje iného Účastníka, ktorý splnil podmienky súťaže. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Výhra v Súťaži je neprenosná, nemôže byť na základe žiadosti výhercu zamenená a výherca nie je oprávnený požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Výhra nie je v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vymáhateľná súdnou cestou. Organizátor nehradí Účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s prevzatím výhry.

7. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek Súťaž obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť. Organizátor nezodpovedá za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. Výhra v Súťaži môže podliehať zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry, budú hradené samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

8. Ochrana osobných údajov

Organizátor ako prevádzkovateľ, t. j. spoločnosť Markvel s.r.o., Zelená stráň 9, Košice – mestská časť Košická Nová Ves 040 14, Slovenská republika, IČO: 53 025 547, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade s Nariadením (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len “GDPR“) a so zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Účastníka na nasledovné účely organizácie Súťaže v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa s cieľom zaslania a doručenia výhry Účastníkovi; na právnom základe oprávneného záujmu a zmluvy, ktorej dotknutá osoby vystupuje ako zmluvná strana; Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – žrebovania o výhry v rámci súťaže, avšak maximálne po dobu 1 roka od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na vyššie uvedené účely vyhodnotenia, informovania účastníka o výhre a doručenia výhry účastníkovi v rámci Súťaže a informovania verejnosti o výhercovi. Prevádzkovateľ Súťaže považuje prihlásenie sa do súťaže a akceptáciu Pravidiel za vznik právneho vzťahu medzi Účastníkom Súťaže a Organizátorom, ktorý je právnym základom na spracúvanie osobných údajov súťažiaceho na účely realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. Účastník Súťaže má právo: – žiadať prístup k svojim osobným údajom (tzv. „právo prístupu“), t. j. potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú ako aj prístup k osobným údajom Účastníka, ktoré sa spracúvajú ako aj právo na ďalšie informácie podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. a) až h zákona č. 18/2018 Z. z. – žiadať o opravu spracúvaných osobných údajov (tzv. „právo na opravu“) – žiadať vymazanie spracúvaných osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na výmaz“) – žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (tzv. „právo na obmedzenie spracúvania“) – namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ak sú spracúvané na základe oprávneného záujmu – kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak súhlas udelil – na prenosnosť osobných údajov, ak ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu – podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, alebo inému orgánu ochrany osobných údajov podľa svojho bydliska; – na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Tieto práva si môže Účastník uplatniť kedykoľvek e-mailovou žiadosťou adresovanou Organizátorovi Súťaže na adresu: info@winemark.sk alebo osobne alebo písomne u Organizátora súťaže. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov nájdete v záložke Ochrana osobných údajov zverejnených na webovej stránke www.winemark.sk.

9. Záverečné ustanovenia
Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.

Táto Súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spojená so spoločnosťou Meta (Facebook a Instagram). Týmto Účastník potvrdzuje, že dáva informácie Organizátorovi Súťaže, a nie spoločnosti Meta.

Pravidlá sa riadia právom Slovenskej republiky. V Košiciach, dňa 19.07.2022

Main Menu